CSOK GYIK

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK A CSOK-RÓL
Milyen célokra lehet felvenni a CSOK-ot?

A gyermeket nevelő, valamint a gyermeket vállaló nagykorú személy vissza nem térítendő állami támogatást (családi otthonteremtési kedvezményt) vehet igénybe:

 1. Használt lakás/ház vásárlásához
 2. Használt lakás/ház bővítéséhez
 3. Új lakás/ház vásárlásához
 4. Új lakás/ház építéséhez

+1 Falusi CSOK-hoz, azaz:

 • használt lakás vásárlására ÉS EGYIDEJŰ bővítésére illetve korszerűsítésére,
 • meglévő lakás bővítésére illetve korszerűsítésére.

Használt lakás vásárlás és új lakás vásárlás esetén: A családi otthonteremtési kedvezményére való jogosultság megállapítását legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 180 napon belül lehet kérni a hitelintézettől.

Bővítés esetén: Támogatás a bővítési munkálatok befejezését, illetve – építési engedély köteles bővítés esetén – a használatbavételi engedély kiadását, a használatbavétel tudomásulvételét, vagy az egyszerű bejelentés esetén az építési munkák befejezését megelőzően igényelhető, de csak a kérelem benyújtásakor a hitelintézet által elfogadott költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségek erejéig.

Építés esetén: A használatbavételi engedéllyel (a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal) még nem rendelkező lakás tulajdonjogának, a használatbavételi engedély megszerzése (a használatbavétel tudomásulvétele, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentése) előtt történő átruházása esetén, az új tulajdonos igénylő – az e rendeletben meghatározott feltételekkel –családi otthonteremtési kedvezményt igényelhet, ha az építkezés a 2008. július 1-jén, vagy ezt követően kiadott építési engedély (2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése) alapján történt. 2017. január 1-jétől a családi otthonteremtési kedvezmény az épület kérelem benyújtásakor meglévő készültségi foka figyelembevételével, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető.

Falusi CSOK esetén: 2022. június 30.-ig lehet igényelni.

Az adó-visszatérítési támogatást természetes személyek vehetik igénybe új lakás/ház építése esetén:

 • az építési bekerülési költség megfizetéséhez: egy legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakásnak vagy legfeljebb 300 m2-es háznak építője vagy építtetője,
 • az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához: az építési telek tulajdonosa.

Az adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló építési telek, valamint a lakás/ház építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.

 • Az adó-visszatérítési támogatás a fenti költségekre egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, 2015. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb 2019. december 31-ig igényelhető.
 • Az adó-visszatérítési támogatás kizárólag a 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe.
 • A számlabemutatási kötelezettség teljesítésénél az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.
 • Az adó-visszatérítési támogatás építési telekre jutó részét az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően, egy összegben folyósítja a hitelintézet a támogatott személy fizetési számlájára.

Ha az igénylő családi otthonteremtési kedvezményt igényel, az igénylő ugyanazon hitelintézetnél egyidejűleg nyújthatja be az adó-visszatérítési támogatás és a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmét.

Az adó-visszatérítési támogatást az öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személyek is igényelhetik.

A CSOK feltételeinek nem teljesítése visszafizetési kötelezettséggel jár. A támogatott személy a folyósított összeget a legtöbb esetben az igénybevétel napjától a Ptk. szerint számított késedelmi kamattal, illetve a jogszabályban meghatározott esetben a Ptk. szerint számított késedelmi kamat ötszörösével növelten köteles visszafizetni.

Igen, abban az esetben, ha csak meglevő gyermekekre igénylik a CSOK-ot.

Új lakás vásárlás:

 • a 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, vagy
 • a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal rendelkező, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező, olyan új lakás vásárlásához, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek.
Új lakás építés:
2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentési kötelezettséghez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal rendelkező lakás építésének bekerülési költségéhez igényelhető.

A CSOK igénylésekor az igénylő a büntetőjogi felelősség vállalással tett nyilatkozatokkal igazolhatja a kedvezményre való alábbi jogosultság feltételeinek meglétét, illetve e helyett – választása szerint – a következőkkel:

 • a házasságot anyakönyvi kivonattal,
 • a gyermek születését anyakönyvi kivonattal, elvált szülők kiskorú gyermekeinek elhelyezését a jogerős bírósági ítélettel, elvált szülők közös szülői felügyelete, valamint volt élettársak esetén a gyermek elhelyezését lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, az örökbefogadást a gyámhatóság engedélyező határozatával,
 • a gyermeke adóazonosító jelét adóigazolvánnyal,
 • elvált szülők kiskorú gyermekeinek elhelyezését a jogerős ítélet bemutatásával,
 • a köztartozásmentességet - ha az igénylő nem szerepel az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban - nemleges adóigazolással,
 • középfokú oktatási-nevelési intézmény nappali tagozatán tanulást a középfokú intézmény által kiállított igazolással vagy az érettségi bizonyítvány vagy az arról az azt kiállító oktatási intézmény által készített hiteles másolat bemutatásával,
 • a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulást a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással,
 • a büntetlen előéletet érvényes hatósági bizonyítvánnyal, amelyhez csatolni kell az igénylő írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy a hatósági bizonyítványban foglalt személyes adataikat a hitelintézet és a járási hivatal a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultsága megállapításának céljából és időtartamára kezelje,
 • annak tényét, hogy a több önálló lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személy kizárólagos használati joga áll fenn, közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt, a támogatott személy részére a lakás teljes területének használatára jogosító használati megosztási megállapodással,
 • a gyámság fennállását a gyámhatóság kirendelő határozatával.

A társadalombiztosítási jogviszony igazolása az igénylő nyilatkozatával nem pótolható!

Falusi CSOK-nál a büntetlen előéletet érvényes hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni, amelyhez csatolni kell az igénylő írásbeli hozzájárulását ahhoz, hogy a hatósági bizonyítványban foglalt személyes adatait a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultsága megállapításának céljából és időtartamára kezelje.

Az állami adóhatóság a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor tett nyilatkozatok valóságtartalmát valamennyi támogatott személynél hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.

Az családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének nem akadálya a meglévő, másik lakástulajdon.

Az igényelhető CSOK összegének meghatározásához figyelembe vehető gyermekszám megállapítása az alábbiak szerint alakul élettársak esetében:

 • élettársak esetén a jogszabály által meghatározott gyermekszám szerinti legmagasabb összegen belül igényelhető:
  • az élettársak a velük közös háztartásban élő, közös gyermekeik után, együttesen,
  • az élettársak az egyik fél velük közös háztartásban élő gyermeke után, együttesen,
  • az élettársak a velük közös háztartásban élő közös és az egyik fél saját gyermekei után, együttesen,
  • az élettársak, a velük közös háztartatásban élő nem közös gyermekei után együttesen igényelhető támogatási összeg meghatározásához ki kell számolni, hogy melyik igénylő élettársi fél saját gyermekei után jogosultak a magasabb összegű kedvezményre,
  • az élettársak, a velük közös háztartásban élő közös és mindkét fél saját gyermeke után együttesen igényelhető támogatási összeg meghatározásához ki kell számolni, hogy melyik igénylő élettársi fél saját és közös gyermekei után jogosultak a magasabb összegű kedvezményre.

Nem igényelhető a kedvezmény akkor sem, ha az igénylőt a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a családi otthonteremtési kedvezmény vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok alapján igénybevett támogatások tekintetében járási hivatal, a Kormányhivatal, a Kincstár vagy a bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezte.

 • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel - indokoltan - legfeljebb öt évig az új lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
 • ha a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem az új lakásban lakik,
 • a támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezményről szóló jogszabály 1. számú mellékletében nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
 • a nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
 • a kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik,
 • a támogatott személy és a gyermek a támogatott személy foglalkoztatására irányuló jogviszonya következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.
A többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását akkor tudod igénybe venni, ha a bank a saját feltételei szerint hitelképesnek minősít, és folyósítja a hitelt számodra.

Igen, meg kell adni a tervezett gyermekek számát.

Nem, egyedülálló, élettárs is igényelheti. Kivéve, ha megelőlegező CSOK-ot szeretnétek igénybe venni, mert abban az esetben az egyik igénylőnek 40 év alattinak kell lennie és házastársaknak kell lennetek.

Mindenképpen szükséges az adásvételi szerződésben a családi otthonteremtési kedvezmény megnevezését és annak igényelt összegét is feltüntetni.

Az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs vagy az, akinek a házassága, bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt és nincs élettársa.

Igen, gyermeknek minősül, aki a 25. életévét betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatólag nem szűnik meg.

De, ha az igénylő számára kedvezőbb, akkor a támogatási összeg meghatározásánál figyelmen kívül hagyható(ak) azon gyermek(ek), akikre tekintettel korábban támogatás igénybevétele történt, és ebben az esetben az igénybe vehető támogatási összeget sem kell csökkenteni a korábban folyósított támogatás összegével.

2019. július 1-től nincs beforgatási kötelezettség használt ingatlannál sem.

A családi otthonteremtési kedvezményt igénylő személyt, aki a személyi és egyéb feltételeknek megfelel, és ezek alapján a hitelintézettel a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételére támogatási szerződést köt.

2019. július 11-től bizonyos esetekben már nem minősül lakáscéltól eltérő hasznosítás tilalma megsértésének a CSOK-os lakásban a vállalkozási székhely. Viszont az igénylőnek már a CSOK igényléskor nyilatkoznia kell, hogy az érintett ingatlant egyéni vállalkozása, vagy a többségi tulajdonában álló gazdasági társaság (kivéve részvénytársaság) székhelyeként be szeretné jelenteni. Ha ezt elmulasztja, később már nem teheti meg. A CSOk-ra való jogosultság elbírálása során vizsgálják, hogy nyilatkozata alapján megfelel-e az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben szereplő, a csekély összegű, úgynevezett “de minimis” támogatásokra vonatkozó feltételeknek.

Amennyiben valaki a fenti jogszabály hatálybalépése előtt igényelte a CSOK-ot, 2019. december 31-ig nyilatkozhat arról, hogy az érintett ingatlant egyéni vállalkozása, vagy a többségi tulajdonában álló gazdasági társaság (kivéve részvénytársaság) székhelyeként bejelentette vagy be szeretné jelenteni.

Igen.

A családi otthonteremtési kedvezmény abban az esetben igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Nem. A családi otthonteremtési kedvezmény lakás (ingatlan) vásárlására megállapított összege (ingatlan vételára) nem haladhatja meg a felvehető kedvezmények 50%-át. Vagyis, ha egy nagycsaládos 10 millió forintot szeretne felvenni, akkor vásárlásra csak 5 millió forintot fordíthat, a többit korszerűsítésre/bővítésre kell felhasználnia.

Ha az igénylő lakáscélú hitelintézeti kölcsönt és meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel vissza nem térítendő támogatást vett igénybe, akkor a kölcsönszerződés aláírását követően született (vállalás esetén csak a vállalt és teljesített gyermek után született) gyermeke után is igényelheti a kedvezményt. A lakáscélú hitelintézeti kölcsön megkötésének időpontjában hatályos családi otthonteremtési kedvezmény feltétele mellett a támogatás a kölcsönnel bővített lakást terhelő, a még fennálló (fel nem mondott) lakáscélú hitelintézeti kölcsöntartozás csökkentésére használható fel.

A később született gyermek utáni kedvezmény összege gyermekenként 400 ezer Ft.

A később született gyermek után járó kedvezmény megfelelésének vizsgálatakor nem kell figyelembe venni a lakás hasznos alapterületét. A később született gyermek után járó kedvezmény csak a kedvezmény elbírálására jogosult hitelintézetnél felvett és fennálló lakáskölcsön csökkentésére számolható el.

A támogatással vásárolt új lakásra vonatkozóan a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie, melynek jellemzőit a támogatási szerződés tartalmazza.

2019. július 1. után új lakás építés esetén meglévő alapra is lehet építkezni, ha a meglévő alap szakértői vélemény alapján felhasználható.

A lakás műszaki állapotának – ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie, amelyet a hitelintézetnek helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel kell vizsgálnia. Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el kérelmet.

Házastársak, akik közül a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti lakáscélú állami támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét.

Új lakásnak minősül a tetőtér beépítéssel vagy emeletráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabad lépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az előző pont a)-e) pontja szerinti feltételnek megfelelő újabb lakás jön létre. Tehát csak abban az esetben minősül új lakásnak a tetőtér beépítésével vagy az emeletráépítéssel létrehozott lakás, amennyiben legalább két, új önálló albetétként nyilvántartott lakás jön létre a tetőtérben vagy az új épület szinten. Egyébként bővítésnek számít, és a bővítésre járó csok összegek igényelhetőek rá.

Nem számítható bele.

A lakás komfortfokozatának növelése céljából
 • víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése
 • fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs,
 • központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújítható energiaforrások (pl. napenergia) alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászárók energiatakarékos nyílászárókra való cseréje,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • a korszerűsítés része az ehhez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés közvetlen költségeinek 20 %-áig.

Az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel.

Nem igényelhető a kedvezmény a jogszabály 1. melléklete szerinti felsorolt bűncselekmény elkövetése esetén, illetve amennyiben az igénylő ehhez kapcsolódóan a büntetett előélethez kapcsolódó hátrányos jogkövetkezmények alól még nem mentesült.

Igen, de csak Falusi CSOK keretében.

A családi otthonteremtési kedvezményt igénylő nagykorú személyt.

A kölcsön szerződésszerű törlesztése során a hitelintézet által érvényesített, a kölcsönösszeg éves százalékos mértékben meghatározott ellenszolgáltatás.

A meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével:

 1. az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, vagy emeletráépítéssel vagy tetőtér-beépítéssel megvalósuló, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő lakóegység, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi eljárásra köteles,
 2. az a. pontban foglaltaknak megfelelő lakás, amelyet jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet, és
  1. amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek, vagy
  2. amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó.

Igen, mert a több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn, az tulajdonszerzésnek elfogadható.

 • a magzat a várandósság 12. hetétől,
 • a közösen örökbefogadott gyermek,
az igénylővel közös háztartásban élő gyermeknek azt kell tekinteni, akinek bejelentett magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye az igénylőével megegyezik