Ilyen TB jogviszonnyal igényelhető a CSOK Plusz!

Ernszt Anikó
Ernszt Anikó
Olvasási idő: 8 perc

2024. január elsejétől érhető el a CSOK Plusz, melynek kormányrendelet tervezete november 23-án jelent meg. A részletszabályok közül az elvárt TB jogviszonyra vonatkozó előírással kapcsolatban találsz meg minden információt a cikkben.

CSOK Pluszhoz szükséges TB jogviszony

CSOK Pluszra azok a házaspárok lehetnek jogosultak, akik közül legalább az egyik fél megfelelő TB jogviszonnyal rendelkezik. A TB jogviszony fennállását a CSOK Plusz kérelem benyújtásának időpontjában, valamint az azt megelőző 2 éves időszakra vonatkozóan kell igazolni. 

Mi a különbség a társadalombiztosítási jogviszony és az egészségbiztosítási jogviszony között?

Félreértést szokott okozni a TB jogviszony értelmezése. Így elsőként azt fontos kiemelni, hogy a társadalombiztosítási jogviszony nem azonos az egészségbiztosítási jogviszonnyal. A TB jogviszonyt keletkeztető jogviszonyok köre szűkebb, mint a kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszonyoké.

A kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nem biztosítotti jogviszonyban állnak, ezért részükre nem állítható ki olyan igazolás, amely CSOK Plusz igénylésének feltétele. Kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak például azok a cseden, gyeden, vagy gyesen lévő személyek, akiknek nem áll fenn munkaviszonyuk a támogatási rendszer ideje alatt, illetve ide tartoznak a nyugdíjasok is. Azzal, hogy valaki befizeti saját maga után az egészségbiztosítási hozzájárulást, még nem keletkezik TB jogviszonya.

Egy férfikéz körbélyegzőt nyom egy dokumentumra.

CSOK Plusz kérelem benyújtásának időpontjában elfogadható TB jogviszony

A CSOK Plusz igénybevételéhez tehát legalább 2 éves TB jogviszonyt szükséges igazolni. A 2 éves időtartamot tekintve némi eltérés van a CSOK Plusz kérelem benyújtásának időpontjában és az igénylést megelőző 180 napban, valamint az azt megelőző időszakban elfogadható jogviszonyok körét illetően. Az igénylés benyújtásának időpontjában, valamint az azt megelőző 180 napos időtartam alatt szigorúbbak az elvárások. 

A CSOK Plusz kérelem benyújtásakor az alábbi TB jogviszony fogadható el:

 1. Alkalmazotti munkaviszony, egyéni vagy társas vállalkozói jogviszony, megbízási szerződés alapján végzett munkavégzés, egyházi szolgálati jogviszony, őstermelői jogviszony meghatározott esetei. Nem elfogadható azonban a közfoglalkoztatotti jogviszony (közmunka).
 1. Nyugdíjas személy kiegészítő keresőtevékenység végzése alapján keletkezett jogviszonya (Tbj. törvény 4.§ (11) bekezdésének megfelelően)
 1. Magyarországon dolgozó magyar állampolgár TB jogviszonya elfogadható akkor is, ha külföldi TB rendszer hatálya alá tartozik
 1. Külföldön dolgozó magyar állampolgár TB jogviszonya, amennyiben vállalja, hogy a CSOK Plusz kölcsönszerződés aláírását követő 180 napon belül magyarországi TB jogviszonyt létesít, vagy nyugdíjasként kiegészítő tevékenységet folytató személlyé válik (Tbj. törvény 4.§ (11) bekezdésének megfelelően)

A CSOK Plusz kérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartam alatt elfogadható TB jogviszony

 1. Alkalmazotti munkaviszony, egyéni vagy társas vállalkozói jogviszony, megbízási szerződés alapján végzett munkavégzés, egyházi szolgálati jogviszony, őstermelői jogviszony meghatározott esetei. Nem elfogadható azonban a közfoglalkoztatotti jogviszony (közmunka).
 1. Nyugdíjas személy kiegészítő keresőtevékenység végzése alapján keletkezett jogviszonya (Tbj. törvény 4.§ (11) bekezdésének megfelelően)

Fontos!

A CSOK Plusz kölcsönkérelem benyújtásának időpontját megelőző 180 napon belül külföldi TB jogviszonyt igazoló igénylő esetében az a) és b) pont feltételeinek csak 90 napos időtartamra nézve kell fennállnia.

A CSOK Plusz kérelem benyújtását megelőző 2 évben elfogadható TB jogviszony, ide nem értve a kérelem benyújtása előtti félévet

Az alábbi jogviszonyok fogadhatók el:

 1. Az előző bekezdés a) pontjában foglalt jogviszony mellett biztosítottnak minősül az álláskeresési támogatásban részesülő személy és figyelembe vehető a közfoglalkoztatotti jogviszony is
 2. Magyarországi középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok alapján keletkezett jogviszony
 3. Magyar állampolgár külföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmánya alapján keletkezett jogviszony
 4. Magyar állampolgár külföldi TB jogviszonya
 5. Nyugdíjas személy kiegészítő keresőtevékenység végzése alapján keletkezett jogviszonya (Tbj. törvény 4.§ (11) bekezdésének megfelelően)

A TB jogviszony számítására vonatkozó további előírások

 • a jogosultsági időszak számítása során a különböző, egymást követő jogosultsági időszakokat össze kell számítani, 
 • a jogosultsági időszakot folyamatosnak kell tekinteni, ha abban egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítás van – a megszakítás időtartama azonban nem számít bele a 2 éves jogosultsági időszakba,
 • a 2 év alatt elfogadható jogviszonyok közül az 1.), 2.), 3.) és az 5.) pont szerinti jogviszony szünetelése nem minősül a jogviszony megszakításának, de ennek időtartama a teljesítendő 2 éves jogosultsági időszakba szintén nem számít bele

Ha tehát valakinek a 2 év során két alkalommal volt 3-3 hetes megszakítása vagy szüneteltetése a TB jogviszonyban, akkor neki nem az elmúlt 2 évet, hanem a megszakítás vagy szüneteltetés időtartamával növelt időszakot fogja vizsgálni a hitelintézet és az alatt kell meglennie összesen a 2 év TB jogviszonynak.

Külföldi munkavégzés figyelembevétele a TB jogviszonyban

Kizárólag magyar állampolgár igénylő esetén a CSOK Plusz kérelem benyújtáskor szükséges, a magyar társadalombiztosítási rendszerben megvalósuló jogviszony kiváltható valamely másik állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alatt fennálló biztosítotti jogviszonnyal, ha ezt az igénylők egyike az illetékes külföldi hatóság vagy a nemzetközi szervezet által kiállított igazolással igazolja, valamint teljes bizonyító erejű magánokiratban vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá, vagy a Tbj. 4. § 11. pontja szerinti kiegészítő tevékenységet folytató személlyé válik. Ez utóbbi vállalásról a CSOK Plusz kérelemben szükséges nyilatkoznia.

Az Egyesült Királyságból hazatérők TB jogviszonya

A CSOK Plusz igénylésénél az Egyesült Királyságból hazaköltözők számára méltányossági eljárás lehetősége biztosított a külföldi TB jogviszony igazolása során.

Európa térképén nagyító alatt az Egyesült Királyság.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága esetében - amennyiben a TB jogviszony igazolás nem megfelelősége vagy hiánya miatt a hitelintézet a CSOK Plusz iránti kérelmet elutasítja - az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal az igénylő külön kérelmére, méltányosság keretében

 1. az illetékes külföldi hatóságtól − az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal bevonásával − nemzetközi jogsegély igénybevételével beszerzett vagy
 2. az igénylő által benyújtott igazolásban, valamint a külföldi foglalkoztató által kiállított, foglalkoztatási jogviszonyról szóló igazolásban szereplő

adatok mérlegelése alapján, határozatában megállapíthatja, hogy az előírt jogviszony Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában fennáll vagy fennállt.

Középfokú, felsőfokú nappali tanulmányok figyelembevétele a 2 éves időszak során

Középfokú nevelési-oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben folytatott nappali tanulmányok a CSOK Plusz kérelem benyújtásának időpontjában és a benyújtást megelőző 180 napon belül nem vehetők figyelembe, de 180 napon túl elfogadhatók.

Közmunka figyelembevétele a TB jogviszonyban

Közfoglalkoztatotti jogviszony a CSOK Plusz kérelem benyújtásának időpontjában és a benyújtást megelőző 180 napon belül nem vehető figyelembe, de 180 napon túl elfogadható.

Mikor lehet mentesülni a TB jogviszony igazolása alól?

CSOK Plusz igénylése esetén mentesül a TB jogviszony igazolása alól az igénylő, ha végleges határozat alapján gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részül, illetve, ha megváltozott munkaképességű személynek minősül.

chatsimple