Átjelentkezni a CSOK-os lakásból óvoda vagy iskola miatt? Még tartózkodási címre sem jó ötlet!

Kárdási Adrienn
Kárdási Adrienn
Olvasási idő: 9 perc

A korábbi családi otthonteremtési kedvezménynek, de a jelenleg igényelhető falusi CSOK-nak és a CSOK Plusznak is közös feltétele az, hogy a támogatott személyek és gyermeke(ik) a támogatással érintett lakásban lakóhelyet létesítsenek. Emellett vállalni kell az életvitelszerű bentlakást is. A CSOK-os jogszabályok egységesen meghatározzák, hogy mikor lehet a bentlakási kötelezettségtől eltekinteni, vagy máshol tartózkodási helyet létesíteni. Utánajártunk, hogy ide tartozhat-e az a nem ritka élethelyzet, amikor a gyermek bölcsődébe, óvodába, iskolába jelentkezésekor a kiszemelt intézmény körzetébe jelentkeznének át a családtagok, egy másik saját ingatlanba vagy rokon, ismerős címére.

Életvitelszerű bentlakás vállalása kell a CSOK-hoz

Bármelyik elemét is igényelted a családi otthonteremtési kedvezménynek (2024 előtti CSOK, falusi CSOK vagy a jelenleg igényelhető falusi CSOK, CSOK Plusz), egységes követelmény a 10 éves életvitelszerű bentlakási kötelezettség a támogatott ingatlanban. Ez a támogatással érintett lakásnak lakcímnyilvántartásban bejelentett lakóhelyként történő életvitelszerű használata (állandó lakcím). Tehát 10 évig abban a lakásban kell élnie a családnak (a szülőnek/szülőknek, és azoknak a gyermekeknek, akikre tekintettel a támogatás jár), amelyet a támogatás és/vagy kamattámogatott hitel segítségével vásároltatok, építettetek, bővítettetek, korszerűsítettetek. 

Részletesebben megismernéd a CSOK lakcímbejelentéssel, közös háztartásban éléssel, életvitelszerű bentlakással kapcsolatos szabályait? Érdekel, hogy hogyan lehet átvinni a korábbi támogatáshoz kapcsolódó bentlakási kötelezettséget az új falusi CSOK vagy CSOK Plusz igényléskor másik lakásra? Vállalkozást létesítenél a CSOK-os ingatlanban? Mindezekről szól korábbi cikkünk:

Ekkor lehet eltekinteni CSOK-os a bentlakási kötelezettség teljesítésétől

Vannak olyan élethelyzetek, amikor nem kell a csokos házban élnie a családnak vagy valamelyik családtagnak. Ebben a régi CSOK-ra, illetve  a CSOK Pluszra és a falusi CSOK-ra vonatkozó szabályozás egységes:

 • ha a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott lakásban lakik (például kollégiumban)
 • ha valamelyik családtagot (szülő, gyermek) egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
 • ha valamelyik szülő munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig másik településre költözik a család, 
 • ha valamelyik családtag (szülő, gyermek) közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • ha valamelyik szülő letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
 • ha a nagykorú gyermek elköltözik,
 • ha a kiskorú gyermek a  nagykorúvá válását követően elköltözik 
 • ha a támogatott személy és a gyermek - a támogatott személy foglalkoztatásra irányuló jogviszonya következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni

Mit jelent, hogy körzetesek vagytok?

Az iskolák, óvodák a felvételi körzetükben életvitelszerűen lakó gyermekeket, tanulókat kötelesek felvenni az intézménybe. Ugyanakkor nem kötelezhetőek arra, hogy a felvételi körzetükön kívül lakókat felvegyék. Erre akkor van lehetőség, ha az intézmény a körzetes tanulók felvétele után még rendelkezik szabad kapacitással.

Óvodai és iskolai körzetek

Az óvodai és az iskolai körzetek szerint életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek/tanuló a kötelező felvételt biztosító óvoda/iskola körzetében található ingatlant otthonául használja és a lakcímnyilvántartásban a gyemek/tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás napját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. 

 • Ha ez nem teljesül, vagy ha arra lehet következtetni, hogy a gyermek/tanuló a lakcímkártyáján szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, akkor az óvoda/iskola igazgatója jogosult felszólítani a szülőt, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét a területileg illetékes védőnőtől származó nyilatkozattal igazolja.
 • Ennek elmaradása esetén az óvoda/iskola igazgatója, illetve az általa/fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha a szülő nem teszi lehetővé a családlátogatást, a körzetben életvitelszerű lakás nem bizonyítható, és az óvodai/iskolai felvétel megtagadható.

Az iskolák esetében továbbá a körzetes tanulók felvétele utáni szabad férőhelyekre először a hátrányos helyzetű tanulók felvételi kérelmét kell teljesíteni (jogszabályban foglalt arányoknak megfelelően). Különösen, ha lakóhelyük/tartózkodási helyük az adott településen van (ha a településen több iskola is van). További szabad kapacitás esetén is azok a jelentkezők részesülnek előnyben, akik az adott településen laknak, és az alábbi különleges helyzetük az iskolai felvételt indokolja:

 • szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, 
 • testvére az adott intézmény tanulója,
 • munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, 
 •  az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

További fennmaradó férőhelyekre jelentkezőknél túljelentkezés esetén sorsolással döntenek a felvételről.

Bölcsődei ellátási területek

Az a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat, amelynek területén tízezernél több állandó lakos él, köteles bölcsődét működtetni. Továbbá köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról az a települési önkormányzat is, amelyen a bölcsődei ellátásra legalább 5 gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt. 

A települési önkormányzat által fenntartott bölcsőde a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszáma legfeljebb 25%-áig (mini bölcsőde esetén 50%-áig) az ellátási területén kívül lakóhellyel,tartózkodási hellyel rendelkező gyermek ellátását is biztosíthatja. Feltéve, hogy az ellátási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező valamennyi bölcsődei ellátást igénylő és arra jogosult gyermek ellátását biztosítani tudja.

Nem biztos, hogy elég a lakcímkártya 

Mint látható, a körzeti, illetve területi felvételhez tehát elsősorban a lakcímkártya bemutatása szükséges, amely a választott intézmény körzetébe szól. Az életvitelszerű bentlakás ilyenkor  nem teljesül, hiszen a család amúgy nem tervez átköltözni a körzetben létesített címre, hanem csak “papíron” veszik fel tartózkodási helyként. Ha az intézmény igazgatója tehát a lakcímkártyán túl is ellenőrizné az életvitelszerű körzetben lakást (védőnői igazolás, családlátogatás), ennek bizonyítása nehézkes vagy megoldhatatlan lenne.

Még nagyobb probléma adódhat akkor, ha CSOK támogatással érintett ingatlanban lakik a család, mert az életvitelszerű bentlakás értelemszerűen nem tud megvalósulni két helyen egyszerre.

Megkérdeztük a kormányhivatalt!

A CSOK szabályok értelmezése kapcsán sok kérdés érkezett hozzánk, hogy az állandó lakcím melletti tartózkodási hely létesítését a bentlakási kötelezettség megszegésének minősíti-e a jogszabály. Különösen azért jelent értelmezési problémát ez a kérdés, mivel a cikk elején felsorolt kivételek között szerepel az is, ha a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott lakásban lakik.

Feltettük tehát a kérdést a Budapest Főváros Kormányhivatala Lakástámogatási Főosztályának. Válaszukban felhívták a figyelmet arra, hogy a CSOK-os jogszabályok felsorolják mindazon okokat, amelyek esetében nem minősül az életvitelszerű bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a támogatott személy vagy a gyermek – akire tekintettel a támogatást igénybe vették - a támogatott ingatlantól eltérő ingatlanban tartózkodási helyet létesít. 

A gyermeknek a tanulmányai folytatása miatti átmeneti eltérő tartózkodási helyéről szóló pont kizárólag a gyermekre vonatkoztatható (például kollégium), a szülőre nem. Így ha a gyermek és az egyik (vagy mindkét) szülő tartózkodási helyet létesít máshol a gyermek bölcsődei, óvodai, iskolai felvétele miatt, az bentlakási kötelezettség megszegésének minősül

A Szombathelyi Járási Hivatal Lakástámogatási Osztálya is megerősítette, hogy csak a CSOK-os jogszabályokban felsorolt esetekben nem számít a bentlakási kötelezettség megszegésének a tartózkodási hely létesítése a támogatott ingatlantól eltérő lakásban, és a bölcsőde, óvoda, iskola miatti átjelentkezések nem tartoznak ide.

Ha élethelyzetetek változásából fakadóan a támogatott ingatlantól eltérő tartózkodási hely miatt, vagy más bentlakási kötelezettséget érintő állásfoglalást kérnétek, a kormányhivatalok és a járási hivatalok lakástámogatási osztályát érdemes keresni. A lakástámogatási ügyfélszolgálatok elérhetőségeit vármegyénként a kormányhivatalok honlapján lehet megtalálni.

chatsimple