A CSOK, a CSOK Plusz és a falusi CSOK állandó lakcímmel és bentlakással kapcsolatos feltételei

Kárdási Adrienn
Kárdási Adrienn
Olvasási idő: 18 perc

A CSOK Plusz hitelprogramnak és a falusi csoknak számos olyan követelménye van, amely a közös háztartásban élést és a támogatott ingatlanban lakóhely létesítését érinti. A lakóhellyel kapcsolatos feltételek nem teljesítése maga után vonhatja akár a CSOK Plusz igénylésének elutasítását vagy a kamattámogatás visszafizetését. Hasonlóképp a falusi csoknál is kulcskérdés a lakóhellyel kapcsolatos elvárások teljesítése. A 10 éves bentlakási kötelezettség teljesítése ugyanakkor nemcsak az új igénylések során, hanem a már nem igényelhető korábbi CSOK támogatást felvevőknek is még évekre szóló elköteleződést jelent. Cikkünkben összefoglaljuk, milyen elvárások vannak 2024-es falusi CSOK és CSOK Plusz, valamint még az elmúlt években felvett CSOK esetén is a lakóhelyre vonatkozóan.

A lakcímbejelentéssel kapcsolatos alapfogalmak

Mielőtt a támogatások szempontjából megvizsgáljuk a lakcím, lakóhely és bentlakás kérdését, tisztázzuk a lakcímmel kapcsolatos fogalmakat.

 • lakóhely: Annak a lakásnak a címe, amelyet életvitelszerűen otthonodként használsz. A köznyelvben az állandó lakcím kifejezést használjuk rá, a lakcímkártyán a lakóhely megnevezés szerepel.
 • tartózkodási hely: Az a cím, ahol valaki 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodik, de állandó lakóhelyét nem mondja fel. A tartózkodási helyet ideiglenes lakcímként is szokták emlegetni. A lakcímkártyára tartózkodási hely néven kerülhet fel. Állandó lakóhely hiányában tartózkodási hely nem jelenthető be.
 • értesítési cím: Olyan lakcímen kívüli cím, amelyet kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségre jelenthetsz be. Bár a hivatalos nyilvántartásban szerepelhet, de a lakcímkártyára nem kerül felvezetésre.

A lakcím változását a változástól számított 3 munkanapon belül törvény szerinti kötelezettséged bejelenteni. 

Egy sötétbarna, üveges bejárati ajtó felső része látható, amelyen egy fém 40-es házszám van.

Közös háztartásban élés és bentlakási kötelezettség a CSOK Pluszra és a falusi CSOK-ra vonatkozóan

A CSOK Plusz kölcsön akkor igényelhető, ha az igénylő házaspár az igényléskor a kérelemben, és a kölcsönszerződésben is büntetőjögi felelősségük teljes tudatában, teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik - többek között - a közös háztartásban élésről. További alapfeltétel, hogy a támogatással érintett gyermek(ek) is közös háztartásban éljenek az igénylő szülőkkel. Falusi CSOK együttes igénylése esetén az együttes igénylőknek büntetőjogi felelősségük tudatában tett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal kell igazolni a közös háztartásban élést, valamint élettársak esetén ennek időtartamát is.

Meglévő lakás bővítése esetén a bővítendő lakásnak a kérelem benyújtása időpontjában az igénylők és mindazon személyek (gyermekek) életvitelszerű bentlakását is magában foglaló lakóhelyéül kell szolgálnia, akiknek együttlakására tekintettel az igénylők a CSOK Plusz kölcsönre jogosultak / az igénylő a falusi CSOK támogatásra jogosult.

Mit jelent az életvitelszerű bentlakás?

A CSOK Plusz esetén a kölcsönnel, Falusi CSOK esetén a támogatással érintett lakásnak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti bejelentett lakóhelyként történő életvitelszerű használata, melyre köznyelvben az állandó lakcím kifejezést használjuk, a lakcímkártyán a lakóhely megnevezés szerepel. (Hontalan esetén a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti szálláshelyként történő életvitelszerű használatát jelenti az életvitelszerű bentlakás.)

Ilyen bentlakási kötelezettség vonatkozik a CSOK Plusz és a falusi CSOK igénylőkre

A CSOK Pluszt igénylő házaspárnak és azon gyermeküknek, akire tekintettel a kölcsön folyósításra került, a folyósítástól (építés vagy bővítés esetén – ideértve a lakás megvásárlásával egybekötött bővítést is – az utolsó részfolyósítástól) számított 10 évig kell a kamattámogatott hitellel érintett lakásban életvitelszerűen lakniuk. A gyermeket legfeljebb nagykorúvá válásáig terheli a bentlakási kötelezettség.

Falusi CSOK esetén az igénylő vállalja, hogy a ő és azon gyermeke(i), aki(k)re tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény folyósításra került, a CSOK folyósításától, építés vagy bővítés esetén az utolsó részfolyósítástól számított 10 évig – a gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen bent lakik. Ezen kötelezettség teljesítése érdekében a falusi CSOK folyósítását, bővítés vagy építés esetén az utolsó részfolyósítását követő 180 napon belül a támogatással vásárolt, épített vagy bővített lakásban lakóhelyet kell létesíteni a támogatott személy(ek)nek és az érintett gyermekeknek is.

El lehet tekinteni a bentlakási kötelezettségtől, ha:

 • ha a gyermek tanulmányai folytatása miatt nem a támogatott ingatlanban él, hanem például más településen kollégiumba vagy albérletbe költözik tanulmányai idejére
 • ha valamelyik családtagot hosszabb ideig tartósan egészségügyi intézményben kezelik
 • ha valamelyik (vagy mindkét) szülő más településen vállal munkát és emiatt odaköltözik a család, legfeljebb 5 évig lakhatnak máshol, mint a támogatott ingatlan
 • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni 
 • ha valamelyik családtag közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen máshol lakik
 • ha valamelyik családtag letöltendő szabadságvesztését tölti
 • ha a támogatással érintett nagykorú gyermek elköltözik, vagy kiskorú gyermek a nagykorúvá válását követően elköltözik

A támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a kölcsönt igényelték, a kölcsönnel érintett lakástól eltérő lakásban – a bentlakási kötelezettség fennállása alatt – a felsoroltakon kívüli okokból lakóhelyet vagy tartózkodási helyet nem létesíthet. Nem minősül az életvitelszerű tartózkodás megsértésének, ha a támogatott személy vagy az a gyermek, akire tekintettel a kölcsönt igényelték, elhalálozik.

A kamattámogatás visszafizetésének bentlakással kapcsolatos okai

CSOK Plusz esetén a támogatott személyek kötelesek a kamattámogatás igénybe vett összegét a jegybanki alapkamat 5 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő kamattal növelten visszafizetni, és a kamattámogatás a jövőre nézve megszűnik, ha az állam javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt a kölcsön igénybevételével érintett

 • lakást lebontják – kivéve, ha a bontás természeti katasztrófa miatt vált szükségessé,
 • elidegenítik,
 • lakás nem a támogatott személyek és azon kiskorú gyermekük életvitelszerű bentlakását is magában foglaló lakóhelyéül szolgál, kire tekintettel a támogatást igénybe vették (akkor is, ha a gyermek a családi jogállás megváltozása vagy gyermekvédelmi intézkedés miatt tartósan kikerül a támogatott személyek háztartásából)
 • lakás használatát harmadik személynek átengedik, azon használati vagy haszonélvezeti jogot alapítanak, vagy
 • lakást a lakáscéltól eltérően hasznosítják.

Falusi CSOK esetén ugyanezen okok miatt a támogatott személy köteles a családi otthonteremtési kedvezmény folyósított összegét a Ptk. szerinti kamat 3 százalékponttal megemelt mértékének megfelelő késedelmi kamattal növelten visszafizetni.

A visszafizetési kötelezettséget bontás, a lakáscéltól eltérő hasznosítás megkezdésének, az életvitelszerű bentlakását is magában foglaló lakóhely vagy hontalan esetén szálláshely megváltoztatásának, a lakáshasználat átengedésének, illetve a lakás elidegenítésére vonatkozó szerződés megkötésének napjától kell számítani.

A lakáscéltól eltérő hasznosítás kivételes esetei

Nem minősül a lakáscéltól eltérő hasznosítás tilalma megsértésének az, ha a gazdasági társaság legalább többségi tulajdonával rendelkező vagy egyéni vállalkozói vagy őstermelői tevékenységet folytató igénylők a kölcsönnel érintett

 • lakást az egyikük vagy közös tulajdonukban álló legfeljebb két gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozói tevékenység székhelyeként bejelentik, feltéve, ha erről a kölcsön iránti kérelem benyújtásakor megfelelő nyilatkozatot tettek,
 • lakáshoz tartozó földrészletet, illetve az azon álló melléképítményt saját gazdasági tevékenységük céljára hasznosítják, kivéve annak bérbe vagy haszonbérbe adását,
 • lakást a legalább többségi tulajdonukban álló legfeljebb két gazdasági társaság – a részvénytársaság kivételével – vagy egyéni vállalkozói tevékenység székhelyeként a kölcsön folyósítását követően jelentik be, feltéve, ha erről a székhelybejelentés megtételét megelőzően teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkoznak a hitelintézet felé.

Nem minősül a lakáshasználat átengedésére vonatkozó tilalom megsértésének az, ha amíg a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakik, a lakás használatát ingyenesen az egyik támogatott személy közeli hozzátartozója részére engedik át.

Korábbi lakáscélú állami támogatáshoz előírt bentlakási kötelezettség teljesítése CSOK Plusz igénybevétele esetén

A CSOK Plusz kamattámogatott kölcsön csak olyan személy (gyermek) után igényelhető, aki után államilag támogatott lakáscélú kölcsön igénybevétele még nem történt. Ezen szabály alól kivétel, ha korábbi államilag támogatott lakáscélú kölcsönök valamelyikével rendelkeztek, és kölcsönjogviszonyotok még fennáll.

Ebben az esetben (például fennálló CSOK-hitel esetén) a CSOK Plusz hitelt csak akkor igényelhetitek, ha a korábban folyósított hitel kamattámogatását visszafizetitek. A korábban igénybe vett lakáscélú állami támogatáshoz előírt életvitelszerű bentlakási kötelezettséget CSOK Plusz igénybevétele esetén a CSOK Plusz hitellel érintett lakásban kell teljesíteni.

Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény korábbi igénybevétele esetén is CSOK Plusz csak akkor igényelhető, ha az igénylésig a korábbi támogatáshoz kapcsolódó gyermekvállalás teljesült (tehát a vállalt gyermekek megszülettek), vagy nem teljesült, de a támogatás – a nem teljesített gyermek(ek)re jutó – összegét visszafizettétek. Ebben az esetben is a korábban igénybe vett támogatáshoz előírt életvitelszerű bentlakási kötelezettséget CSOK Plusz igénybevétele esetén a CSOK Plusz hitellel érintett lakásban kell teljesíteni.

Korábbi támogatáshoz előírt bentlakási kötelezettség teljesítése falusi CSOK igénybevétele esetén

Alapesetben a falusi CSOK támogatást – ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásokat és az azt megelőző kölcsönöket is – ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni. Ugyanakkor ez alól van néhány kivétel, például olyan élethelyzet, amikor célszerű újra igényelni a támogatást, hogy a legoptimálisabban ki tudd használni az állam nyújtotta lehetőséget. Ebben az esetben, illetve állami kamattámogatással érintett lakáscélú kölcsön esetén a korábban igénybe vett támogatással összefüggésben előírt életvitelszerű bentlakási kötelezettséget a újabb falusi CSOK támogatással érintett lakásban kell teljesíteni.

A régi CSOK-kal is 10 éves bentlakási kötelezettséget vállaltál

A jelenlegi szabályokkal megegyezően a korábbi CSOK rendelet is azt írja elő, hogy az igénylőknek és a támogatással érintett gyermekeknek 10 éven keresztül a csokkal vásárolt, épített vagy bővített ingatlanban kell életvitelszerűen lakniuk, azaz be kell jelentkezni állandó lakcímre az ingatlanba. A 10 évet a kedvezmény folyósításától (építés, bővítés esetén az utolsó részfolyósítástól) kell számolni. 

A bentlakást úgy kell igazolni, hogy a CSOK folyósítását követő 90 napon belül be kell mutatni a banknak a lakcímet igazoló hatósági igazolványokat (lakcímkártyákat). Ez igazolja azt, hogy a támogatott ingatlan az igénylők és gyermekeik lakóhelye. A lakcímkártyákon az ingatlant állandó lakóhelyként kell feltüntetni. CSOK esetén is tehát bejelentett lakcímed kell legyen a támogatással érintett lakás.

Mikor lehet eltekinteni a bentlakási kötelezettség teljesítésétől?

Vannak olyan esetek, amikor nem kell a csokos házban élnie a családnak vagy valamelyik családtagnak, ebben a régi CSOK-ra és a CSOK Pluszra, illetve falusi CSOK-ra vonatkozó szabályozás nem tér el:

 • ha a gyermek tanulmányai folytatása miatt nem a támogatott ingatlanban él, hanem például más településen kollégiumba vagy albérletbe költözik tanulmányai idejére
 • ha valamelyik családtagot hosszabb ideig tartósan egészségügyi intézményben kezelik
 • ha valamelyik (vagy mindkét) szülő más településen vállal munkát és emiatt odaköltözik a család, legfeljebb 5 évig lakhatnak máshol, mint a támogatott ingatlan
 • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni 
 • ha valamelyik családtag közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen máshol lakik
 • ha valamelyik családtag letöltendő szabadságvesztését tölti, valamelyik büntetés-végrehajtási intézményben
 • ha a támogatással érintett nagykorú gyermek elköltözik, vagy kiskorú gyermek a nagykorúvá válását követően elköltözik
 • ha az igénylők visszafizetik a csokot, a bentlakási kötelezettség is megszűnik

CSOK mellett tartózkodási hely, ideiglenes lakcím létesítése

A legtöbb esetben akkor merül fel az ideiglenes lakcím bejelentésének kérdése a csokos ingatlanban lakóknál, amikor a gyermekek bölcsődébe, óvodába, iskolába jelentkezésekor ideiglenes lakcímre lenne szükségük a választott intézmény körzetében. Ebben a kérdésben is a területileg illetékes járási hivatal lakástámogatási osztálya tud pontos információt nyújtani.

Vállalkozás bejelentése a csokos ingatlanba

A jogszabály nem engedi meg a támogatott ingatlan lakáscéltól eltérő hasznosítását, azzal a kivétellel, ha a legalább többségi tulajdonodban álló gazdasági társaság (kivétel részvénytársaság) vagy egyéni vállalkozás székhelyeként bejelented. Így a vállalkozás székhelye bejelenthető a csokos lakásba, ugyanakkor ebben az esetben a családi otthonteremtési kedvezmény összege csekély összegű - “de minimis” - támogatásnak minősül.

A rendelet tehát a székhely bejelentését lehetővé teszi a csokkal érintett lakásban, azonban ez nem vonatkozik a telephelyre, a gazdasági tevékenység helyszínére. Csokos ingatlan így nem lehet a vállalkozás telephelye.

Összegzés

A CSOK, a CSOK Plusz és a falusi CSOK szempontjából kardinális feltétel, hogy a támogatás folyósításától számított 10 évig az érintett ingatlanban kell lakni a támogatott személyeknek és gyermekeiknek is, illetve kötelességük állandó lakcímet létesíteni ott, amit lakcímkártyával kell igazolni. Ugyanakkor van néhány élethelyzet, amikor ez a bentlakási kötelezettség megszakítható anélkül, hogy a támogatást vissza kelljen fizetni. 

Azonban ezeken felül is előfordulhat számos olyan kérdés, amely a csokos ingatlan bentlakási kötelezettségével vagy lakcím létesítésével kapcsolatos. A speciális helyzetekre vonatkozóan a területileg illetékes járási hivatal lakástámogatási osztálya tud hivatalos információkat adni.

Gyakran ismételt kérdések

Mi történik, ha elmulasztom átíratni a lakcímünket a csokos ingatlanba?

A támogatási szerződésben vállalnod kell, hogy te, mint igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény folyósításra került, a családi otthonteremtési kedvezmény folyósításától, bővítés esetén az utolsó részfolyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen laktok és 90 napon belül ott lakóhelyet létesítetek. Ha ez nem történik meg, a támogatást vissza kell fizetni. 

Ha a lakóhely létesítés megtörtént, csak például elfelejtettétek bemutatni a lakcímkártyákat, minél hamarabb vedd fel a kapcsolatot a közreműködő bankkal és a kormányhivatallal is.

Nagykorúvá vált gyermekem elköltözhet a csokos ingatlanból?

Igen, a nagykorú gyermek bármikor elköltözhet, lakóhelyet vagy tartózkodási helyet is letésíthet máshol.

A támogatott személyeken és gyermekeiken kívül mást be lehet jelenteni a csokkal érintett lakásba?

Erről hivatalos információkat és további tájékoztatást a területileg illetékes járási hivatal lakástámogatási osztálya tud adni.

Eladhatom a csokkal érintett lakást?

A CSOK támogatási szerződés megkötésétől számított 10 évig terjedő időszakra az ingatlanra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Így alapesetben 10 évig nem lehet eladni a lakást. Ha mégis eladnád, akkor vissza kellene fizetni a támogatást. Ugyanakkor van néhány speciális eset, amikor eladható a támogatással érintett ingatlan visszafizetési kötelezettség nélkül, illetve a CSOK átvihető másik ingatlanra. Részletesen a csokos ház eladásáról szóló cikkünkben mutatjuk be ezeket az élethelyzeteket.

chatsimple