Mikor kell visszafizetni a CSOK-ot?

Dr. Sántha Gergely
Dr. Sántha Gergely
Olvasási idő: 21 perc

A CSOK célja, hogy új ingatlan építéséhez, új vagy használt ingatlan vásárlásához, vagy akár bővítéséhez segítséget nyújtson. A CSOK igénybe vehető meglévő, vagy vállalt gyerekek után. Ráadásul illetékmentességet is biztosít lakóingatlan vásárlása esetén.

Azonban mi a helyzet akkor, ha menetközben nem tudunk megfelelni a CSOK feltételeknek? Mikor, milyen esetekben kell visszafizetni a CSOK-ot, mekkora büntetőkamatot kell utána fizetni, van-e lehetőség megúszni a visszafizetést? Ezekre a kérdésekre adunk most választ.

Ezek jelentik a CSOK feltételek megszegését

A CSOK feltételeinek nemcsak igénylés előtt, hanem az  igénylés után is meg kell felelnetek.

Jogszabályi feltételek megszegését jelenti, ha:

 • a gyermekvállalás nem teljesül, 
 • válás bizonyos esetekben,
 • az ingatlan a lakáscéltól eltérően kerül hasznosításra,
 • a CSOK tárgyát képező ingatlant lebontják, vagy elidegenítik, 
 • a lakás nem a támogatott személy és azon kiskorú gyermekének életvitelszerű bentlakását is magában foglaló lakóhelyéül vagy hontalan esetén szálláshelyéül szolgál, aki a támogatás alanya,
 • az ingatlan használatát harmadik személy részére átengedik, vagy azon használati, illetve haszonélvezeti jogot alapítanak,
 • az építési, bővítési munkálatok nem készülnek el határidőre,
 • az igénylő a jogszabályban foglalt kötelezettségeit úgy szegi meg, hogy valótlan tartalmú nyilatkozatot bocsát a hitelintézet részére,
 • az igénylők a jogszabályban foglalt okirat bemutatási kötelezettségüknek felszólításra sem tesznek eleget (például használatbavételi engedély nem kerül bemutatásra),
 • a nem magyar állampolgár támogatott személy tartózkodási jogosultsága megszűnik.
CSOK visszafizetés - házaspár a kanapén ül haragban

CSOK visszafizetés: mekkora összeggel kell számolni?

A büntetőkamat mértéke

2022. október 1-től 5%-os mértékű büntetőkamat plafon került bevezetésre. Ezt azért is fontos kiemelni, mert korábban a büntetőkamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével, illetve a 10 milliós CSOK esetében a mindenkori jegybanki alapkamat ötszörösével egyezett meg. Tízmilliós Családi Otthonteremtési Kedvezmény esetében tehát annak ötszörösét kellett visszafizetni, azonban az emelkedő kamatkörnyezet miatt bevezetésre került az egységes 5%-os plafon.

1. A gyermekvállalás nem teljesül

Visszafizetendő összeg, ha egy gyermekre vetted fel a CSOK-ot

Fontos először is leszögezni, hogy CSOK összegének meghatározása (mely visszafizetésre fog kerülni), minden félévben az adott naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat szerint történik. A teljes visszafizetendő összeg ezekből a féléves ciklusokból tevődik össze. 

Amennyiben egy gyermek után veszed igénybe a CSOK-ot használt lakásra, akkor mindösszesen 600.000,-Ft-ot tudsz igényelni új, vagy használt ingatlan vásárlásához. Ebben az esetben a vállalt gyermek megszületésére 4 év áll rendelkezésre. Amennyiben mégsem születik meg a gyermek, akkor az 5%-os büntetőkamattal számolva, négy évre vetítve, mindösszesen 120.000,-Ft büntetőkamatot, valamint a felvett összeget kell visszafizetned, tehát összesen 720.000,-Ft-ot.

Visszafizetendő összeg, ha két gyermekre vetted fel a CSOK-ot

Abban az esetben, ha két gyermek után igényled CSOK-ot, akkor a visszafizetési kötelezettség attól függ, hogy új, vagy használt lakáshoz veszed igénybe. Amennyiben új ingatlan vásárlása a CSOK tárgya, akkor az igénybe vehető összeg mértéke 2.600.000,-Ft, használt lakásnál 1.430.000 Ft. Ebben az esetben a két gyermek megszületésére 8 év áll rendelkezésre. Amennyiben a gyermekek a 8 év alatt mégsem születnek meg, akkor új lakás esetében 5%-os kamattal számolva nyolc évre vetítve mindösszesen 1.040.000,-Ft-ot, használt lakás esetében 572.000,-Ft-ot kell visszafizetned nyolc évre vetítve a felvett összegen felül.

Visszafizetendő összeg, ha három gyermekre vetted fel a CSOK-ot

10.000.000,-Ft jár három gyermek után, ha új lakást vásároltok a vissza nem térítendő támogatásból. Fontos, hogy három gyermek vállalását 10 év alatt kell teljesíteni. Amennyiben nem születnek meg a vállalt gyermekek a visszafizetési kötelezettség 5%-os kamatplafonnal számolva, 10 évre vetítve, mindösszesen 5.000.000,-Ft a felvett összegen felül.
Használt lakás esetében 2.200.000,-Ft lehet igénybe venni három gyermek esetén, négy vagy több gyermek esetében pedig 2.750.000,-Ft-ot. Ebben az esetben három gyermek vonatkozásában, 10 évre vetítve, 1.100.000,-Ft, négy vagy több gyermek esetében 1.375.000,-Ft büntetőkamatot kell visszafizetni, ha a feltételek nem teljesülnek.

Mi a helyzet akkor, ha a három gyermekből, csak kettő születik meg?

Előfordulhat, hogy a szülők úgy döntenek, hogy két gyermek után a harmadikat már nem kívánják vállalni. Ilyen esetben a meg nem született gyermek után járó kedvezmény összegét, azaz 7.400.000,-Ft-ot, valamint annak 5%-os büntetőkamatát, azaz 3.700.000,-Ft-ot kell visszafizetni, tehát mindösszesen 11.100.000,-Ft-ot.

A CSOK-ot a gyermekvállalási határidő lejártát követő 120 napon belül kell visszafizetni egy összegben.

Milyen egyéb fizetési kötelezettség merülhet még fel?

Előfordulhat, hogy a szülők úgy döntenek, hogy két gyermek után a harmadikat már nem kívánják vállalni. Ilyen esetben a meg nem született gyermek után járó kedvezmény összegét, azaz 7.400.000,-Ft-ot, valamint annak 5%-os büntetőkamatát, azaz 3.700.000,-Ft-ot kell visszafizetni, tehát mindösszesen 11.100.000,-Ft-ot.

A CSOK-ot a gyermekvállalási határidő lejártát követő 120 napon belül kell visszafizetni egy összegben.

2. Válás esetén

Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást a válásig nem teljesíti

Ha a fiatal házaspár a gyermekvállalást a házasság felbontásának időpontjáig nem, vagy csak részben teljesíti, köteles a házasság felbontásának tényét a bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 60 napon belül a jogerős ítélet bemutatásával a hitelintézetnél igazolni. 

A CSOK visszafizetése ez esetben is a fentiek szerint történik. Ekkor a visszafizetés a támogatás folyósításának napjától a házasság felbontásnak hitelintézet felé történő igazolása napjáig számított, a jegybanki alapkamat szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal növelten történik. 

De! A házasság felbontásának időpontjában fennálló várandósságból született gyermekkel - ideértve a halva született gyermeket is - a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni. Ha az érintettek a várandósságot és a gyermek születésének várható időpontját a házasság felbontás igazolását követő 30. napig, orvosi bizonyítvánnyal a hitelintézet részére igazolják, a visszafizetési kötelezettség fennállásának, mértékének és kezdő időpontjának megállapítása a várandósság végéig meghosszabbodik.

Válás esetén eladásra kerül a támogatott ingatlan

A volt házastársakat a CSOK visszafizetési kötelezettsége az eladásból származó bevétel bírósági határozat szerinti vagy a közöttük létrejött házassági vagyonmegosztási szerződésben rögzített arányban terheli.

Nincs visszafizetési kötelezettség, ha a volt házastárs a gyermekekkel együtt a CSOK-os lakásban marad

Amennyiben a válásról szóló jogerős bírósági határozat vagy a házassági vagyonmegosztási szerződés alapján − az egyik fél a másik féltől megszerzi a CSOK igénybevételével finanszírozott lakás tulajdonjogát, és a határozat alapján - a nagykorúvá vált gyermek kivételével - valamennyi gyermek elhelyezésére, akikre tekintettel a CSOK-ot igénybe vették, a lakás tulajdonjogát megszerző félnél kerül sor, úgy  a másik felet visszafizetési kötelezettség nem terheli.

3. Az ingatlan a lakáscéltól eltérően kerül hasznosításra

Kivételt jelent, ha:

 • gazdasági társaság legalább többségi tulajdonával rendelkező – kivéve a részvénytársaságot -, illetve egyéni vállalkozói vagy őstermelői tevékenységet folytató igénylő esetében a CSOK-kal érintett lakást a gazdasági társaság vagy az egyéni vállalkozás székhelyeként jelentik be a cégnyilvántartásba, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásába és erről az igénylő a CSOK kérelem benyújtásakor az előírásoknak megfelelően nyilatkozik,
 • lakáshoz tartozó földrészletet, illetve az azon álló melléképítményt saját gazdasági tevékenysége céljára kívánja hasznosítani, - kivéve a bérbe vagy haszonbérbe adást - , és erről az igénylő a CSOK kérelem benyújtásakor az előírásoknak megfelelően nyilatkozik.

A CSOK visszafizetése – fenti kivételektől eltekintve - a lakáscéltól eltérő hasznosítás megkezdésének napjától számított, a jegybanki alapkamat szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal növelten történik.

4. A CSOK tárgyát képező ingatlant lebontják, vagy elidegenítik 

Nem keletkezik visszafizetési kötelezettség akkor, ha a bontás természeti katasztrófa miatt vált szükségessé.

Ha a támogatott személy lakásának egy részét idegeníti el, a CSOK összegének csak az elidegenítésre kerülő tulajdoni hányadra jutó arányos részét kell visszafizetni. Elidegenítés alatt az ingatlan tulajdonjogának átruházását (adásvétel, ajándékozás) vagy újabb jelzáloggal való megterhelését értjük.

Ebben az esetben a CSOK-ot a bontás, illetve a lakás elidegenítésére vonatkozó szerződés megkötésének napjától számított, a jegybanki alapkamat szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni.

5. A lakásban nem a támogatott személy és gyermeke lakik életvitelszerűen 

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha:

 • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
 • ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt,
 • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
 • a támogatott személy letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
 • nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
 • kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik,
 • ha a támogatott, vagy az a gyermek, akire tekintettel a kedvezményt igényelte, az elidegenítési és terhelési tilalom időtartam vége előtt elhalálozik.

A visszafizetési kötelezettség az életvitelszerű lakóhely megváltoztatásának napjától számított, a jegybanki alapkamat szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal növelten merül fel.

6. Az ingatlan használatát harmadik személy részére átengedik, vagy azon használati, illetve haszonélvezeti jogot alapítanak

Kivételt jelent, ha

 • a használt lakásban a támogatott személy gyermeke tulajdonjogot szerez,
 • a használt lakásban öröklés révén harmadik személy tulajdonjogot vagy haszonélvezeti jogot szerez, vagy
 • a használt lakásra közérdekű használati jogot alapítanak.

Ebben az esetben a CSOK-ot a lakáshasználat átengedésének napjától számított, a jegybanki alapkamat szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni.

7. Az építési, bővítési munkálatok nem készülnek el határidőre

Visszafizetendő a CSOK, ha a támogatott személy:

 • az építési, bővítési munkák megkezdését 30 napon belül a hitelintézet részére nem jelenti be, vagy ezen munkák elvégzését a támogatási szerződésben meghatározott határidőn, de legfeljebb az építés, bővítés megkezdésétől számított hat éven belül – vagy ha építési engedélyhez kötött munkálatok esetén az építtető támogatott személy az építésügyi hatósági engedély hatálya meghosszabbítását a hitelintézet részére igazolja, az építési engedély meghosszabbított hatályának lejártáig – a hitelintézet számára megfelelő módon nem igazolja. 
 • támogatott személy az építési, bővítési szándékától eláll,
 • a használatbavételi engedély kiadása előtt a támogatási szerződés teljesítése más, a támogatott személynek felróható okból hiúsul meg.

A támogatott személy a már folyósított támogatást a folyósítás napjától számított, jegybanki alapkamat szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal köteles visszafizetni. 

Új lakás erkélye, letisztult, fehér színvilág

8. Az igénylő a jogszabályban foglalt kötelezettségeit úgy szegi meg, hogy valótlan tartalmú nyilatkozatot bocsát a hitelintézet részére

9. Az igénylők a jogszabályban foglalt okirat bemutatási kötelezettségüknek felszólításra sem tesznek eleget (például használatbavételi engedély nem kerül bemutatásra).

Ha az igénylő a hitelintézetnek vagy az igazolást kibocsátónak valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot tett, vagy nem tett eleget az okirat bemutatási kötelezettségének és ez alapján jutott a kedvezményhez, akkor a támogatott személy a folyósított összeget az igénybevétel napjától a jegybanki alapkamat szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal köteles visszafizetni.

10. A nem magyar állampolgár támogatott személy tartózkodási jogosultsága megszűnik

Ebben az esetben, ha a nem magyar állampolgár támogatott személy 30 napon belül nem kap tartózkodásra jogosító okmányt, engedélyt vagy jogállást, a 30 napos határidő lejártát követően az igénybe vett CSOK-ot a tartózkodási jogosultság megszűnésétől számított jegybanki alapkamat szerinti, de 5%-ot meg nem haladó mértékű késedelmi kamattal terhelten köteles Magyarország területének elhagyását megelőzően visszafizetni.

Visszafizetési kötelezettség felfüggesztése

A CSOK-os ingatlan eladása esetén van lehetőség arra, hogy a támogatást átvidd az ezt követően vásárolni kívánt lakásra.

Az adásvétel tényét, az adásvételi szerződés keltétől számított 30 napon belül be kell jelenteni a kormányhivatalnak.  Ha másik lakást vásárolsz vagy építesz, illetve – új lakásra felvett CSOK esetén 5 év elteltével vásárolsz használt lakást – akkor a visszafizetési kötelezettség felfüggeszthető:

 • építési szándék esetén 3 évre
 • vásárlási szándék esetén 1 évre

Ekkor a bejelentést követő 60 napon belül a támogatás összegét be kell fizetni egy kincstári felfüggesztő számlára. Ezt követően a járási hivatal tehermentesíti a CSOK-os ingatlant. Majd a lakás megszerzésének megfelelő igazolásakor a felfüggesztő számlára befizetett összeget a kincstár visszautalja. A felfüggesztés időtartama egy alkalommal legfeljebb két évvel meghosszabbítható.

Akkor is köteles vagy másik ingatlan megszerzésére, ha a felfüggesztés időtartama alatt az elidegenítési és terhelési tilalom lejár.

Ha kisebb hasznos alapterületű lakást építesz vagy vásárolsz, vagy a korábbi ingatlan értékesítéséből származó bevételnek csak egy részét fordítod az újabb ingatlanra, akkor a CSOK arányos része visszafizetett támogatásnak fog minősülni. 

Méltányosság a visszafizetési kötelezettség teljesítésére

Részletfizetés

A gyermekvállalás nem teljesülése esetén a visszafizetési kötelezettségre - ideértve az esedékes kamatokat is - a kormányhivatal méltányossági eljárás keretében részletfizetést engedélyezhet, ha a kérelmező igazolja, hogy a CSOK azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

Halasztott teljesítés, mérséklés, elengedés

Ugyancsak van lehetőség arra, hogy a támogatott személy a visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránti kérelemmel forduljon a kormányhivatalhoz.

Egy házaspár laptop előtt idegesen papírokat, számlákat nézeget

Halasztott teljesítés

A kormányhivatal méltányossági eljárás keretében a kérelmező különös méltánylást érdemlő helyzetére tekintettel a fizetési kötelezettség teljesítésre legfeljebb öt évre fizetési halasztást engedélyezhet.

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a kamatfizetési kötelezettség teljesítésének elhalasztása tekintetében különösen, ha a CSOK szerződésben vállalt gyermek azért nem születik meg, mert

 • a gyermek megszületését a házastársak egyikének a CSOK szerződés megkötését követően megváltozott munkaképességű személlyé válása következtében nem vállalták;
 • a gyermek a várandósság 24. betöltött hetét megelőzően halva születik;
 • két vállalt gyermek esetében a vállalt első gyermek a CSOK rendeletben megjelölt fogyatékossággal vagy betegséggel születik vagy ennek lehetősége a gyermekvállalásra rendelkezésre álló határidő alatt fennáll, 
 • a fiatal házaspár a kötelező egészségbiztosítás keretében finanszírozott számú  reprodukciós eljárásban részt vett, vagy a gyermekvállalását azért nem tudta teljesíteni, mert vele szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy közben meghatározott egészségügyi ok merült fel, vagy
 • a fiatal házaspár számára a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt.

Különös méltánylást érdemlő helyzetnek minősül a CSOK összege visszafizetésének elhalasztása tekintetében az, ha a visszafizetési kötelezettség a támogatott személy megélhetését ellehetetlenítené.

Mérséklés, elengedés

A fizetési kötelezettség elhalasztása esetén a legfeljebb öt éves időtartam elteltével a támogatott személy kérelemére a kormányhivatal méltányossági eljárás keretében a fizetési kötelezettséget részben vagy teljesen elengedheti, ha a támogatott személy életében neki fel nem róható okból nem várható olyan változás, amely a – halasztott – fizetési kötelezettség teljesítését lehetővé teszi.

Önkéntes visszafizetés vagy visszafizetésre kötelezés

Nem mindegy, hogy milyen módon történik a CSOK visszafizetése.  Amennyiben a támogatott személyek a korábban igénybe vett támogatást önkéntesen fizetik vissza, úgy jogosultak lehetnek újabb lakáscél esetén CSOK igénylésre.

Ellenben nem igényelhető a CSOK, ha az igénylőt a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a járási hivatal, a kormányhivatal, a Kincstár végleges határozatával vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezte.

Mikor ugrik az illetékmentesség?

A CSOK igénybevétele illetékmentességet biztosít. Amennyiben azonban egy gyermek vállalása esetén a gyermek nem születik meg, akkor az illetéket vissza kell fizetni. Szerencsésebb a helyzet két gyermek vállalása esetén, ugyanis a két vállalt gyermekből egy gyermek megszületése már jogosít az illetékkedvezmény igénybevételére.

A blogcikk szerzője Dr. Sántha Gergely ügyvéd, az ÜgyvédHázak országos ügyvédi ingatlanközvetítő hálózat tagja.([email protected]).

Gyakran ismételt kérdések

Ha kiadom a lakást, amire már 6 éve, hogy felvettem a CSOK-ot, akkor részarányosan kell visszafizetnem a támogatást vagy az egészet?

A CSOK támogatással érintett ingatlan 10 évig nem adható bérbe sem. Ha ez mégis megtörténik a 10 éves időszak alatt bármikor, a teljes támogatást büntetőkamattal kell visszafizetni.

Vissza kell fizetni a CSOK-ot, ha nagyobb lakásba költözünk?

A CSOK-kal érintett ingatlanra az állam jelzálogjogot, illetve elidegenítési és terhelési tilalmat jegyezetet be az ingatlan tulajdoni lapjára. A támogatott ingatlant csak speciális esetekben lehet eladni, cserélni. A leglényegesebb, hogy a támogatást át kell vinni egy másik ingatlanra:
- ha a CSOK segítségével új ingatlant vásároltatok, akkor 5 év után van lehetőségetek használt ingatlanra cserélni azt,
- ha a CSOK-os ingatlan is új volt, és ismét új lakásba vagy házba költöznétek, nem kell megvárni az 5 évet,
- az újonnan épített vagy vásárolt ingatlan értékének és hasznos alapterületének meg kell haladnia az előző ingatlanét.
- használt lakást vagy házat másik használt ingatlanra bármikor cserélhettek,
- ha a vásárolandó ingatlan vételára vagy hasznos alapterülete alacsonyabb a meglévőnél, arányosan kell visszafizetni a támogatást,
- ha a vételár és az alapterület is kisebb a leendő ingatlannál, kiszámítják az arányosan visszafizetendő részt mindkét esetre, és a nagyobbat kell visszafizetni.
Részletesen a CSOK-os ingatlan eladásáról szóló cikkünkben olvashatsz ezekről a megoldásokról.

chatsimple