Két lista, amelynek köszönhetően neked olcsóbb lehet a hiteled

money.hu
money.hu
Olvasási idő: 15 perc

A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) egy olyan hitelinformációs adatbázis, amelyet a pénzintézetek közösen tartanak fenn. Elsődleges célja, hogy mások által megismerhető legyen egy-egy adós hitelmúltja. A pozitív listán szerepelve jobb banki ajánlatban reménykedhetünk, míg a negatív lista arra alkalmas, hogy kiszűrjék a megbízhatatlan adósokat és azokat, akik visszaéléseket követtek el. A KHR révén a jó adósok olcsóbb hitelekben reménykedhetnek.

A Központi Hitelinformációs Rendszer, a KHR a hazai pénzügyi intézmények kezelésében álló hitelinformációs adatbázis. Az adatokat közel 450 pénzügyi intézmény frissíti. A KHR működése hozzájárul ahhoz, hogy a hitelt nyújtók a kölcsön igénylése után felmérjék a hitelt igénylők hitelképességét. A KHR működtetésének másik célja, hogy védje az ország pénzügyi rendszerét az olyan személyekkel szemben, akik korábban visszaéléseket követtek el a pénzügyi piacon.

A KHR lista használatával összességében a hitelezési kockázatok csökkenhetnek, mindez gyorsíthatja és olcsóbbá teheti a hitelfelvételt.

A lakossági KHR-be mind a pozitív hiteltörténetet, mind a negatív információkat (mulasztások, visszaélések, csalások), mind pedig az adósságrendezési eljáráshoz kapcsolódó információkat lehet rögzíteni.

Hogy működik?

A pénzügyi szervezetek adatokat adnak és kapnak a KHR-ből. A hitelszerződést megkötő pénzügyi intézmény a megkötött szerződések adatainak egy részét a szerződések megkötése után automatikusan adják át a KHR-nek - statisztikai adatok. Ebbe a körbe tartoznak a szerződés fennállása alatti rendszeres havi adatok a fennálló tőketartozásokról, illetve a törlesztő részletekről. 

A fenti listában rögzített adatokról lakossági hitel esetén csak az ügyfél felhatalmazása alapján lehet másik hitelintézetet tájékoztatni. Ez az úgynevezett pozitív adóslista. 

A harmadik adatsort - mulasztások - a bankok az ügyfél nem fizetése esetén oszthatják meg a központi rendszerrel. Ez az úgynevezett negatív adóslista. 

A bankok az ügyféllel kötött újabb hitelszerződés megkötése előtt információkat kérhetnek a KHR-ből az ügyfél hitelképességének megállapításához. 

A KHR-t a Magyar Nemzeti Bank (MNB) engedélye és szigorú felügyelete alatt működő intézmény működtetheti. Magyarországon jelenleg a KHR-t a BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. működteti. 

Milyen adatokat rögzítenek?

A KHR-ben kizárólag a törvényben meghatározott adatok tárolhatók, és az adatok kizárólag a törvényben meghatározott célokra használhatók fel. Ugyancsak szabályozott, hogy az adatokat csak az arra jogosult pénzügyi szervezetek kérhetik ki, előre meghatározott feltételek mellett. 

A KHR-ben rögzített adatok banktitoknak minősülnek, és ennek megfelelő jogi védelem alatt állnak. 

Törvényi előírás az is, hogy ha egy bank adatot ad át rólad a KHR részére, az adatátadásról az adat KHR-be történő továbbítását követő 5 munkanapon belül köteles neked írásban tájékoztatást nyújtani. 

Milyen adatokat adnak át a bankok a KHR-be?

1. A szerződésekhez kapcsolódó adatok

Minden hitel, lízing, diákhitel vagy értékpapír kölcsönzésre vonatkozó szerződés megkötésével párhuzamosan a hitelt nyújtó a következő adatokat adja át a KHR-be

 • az adós, valamint az adóstárs és a készfizető kezesek azonosító adatai 

- név, leánykori név

- születési idő és hely, 

- anyja neve, 

- személyi igazolvány vagy egyéb azonosításra alkalmas igazolvány száma,

- lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím.

 • a szerződésére vonatkozó adatok 
  • a szerződés típusa és száma, 
  • a szerződés megkötésének, lejártának, megszűnésének időpontja, 
  • ügyféli minőség rögzítése (adós, adóstárs), 
  • a szerződés összege, 
  • a törlesztő részletek összege, devizaneme és a törlesztés módja.

Ebben a rendszerben kerül rögzítésre az is, hogy az ügyfél előzetesen hozzájárult-e fenti adatainak más pénzintézetek számára történő adatátadáshoz, illetve azt is rögzítik, ha az ügyfél ezt megtagadta. 

2. Szerződések adatbázisa

A szerződések fennállása idején a bankok ebbe a rendszerbe továbbítják a hitelek aktuális  tőketartozásának összegét. A havonta frissített adatbázis a rendszeres törlesztés mellett az ügyfél eseti előtörlesztéseit, illetve az esetleges végtörlesztés dátumát és összegét is pontosan tartalmazza. 

A törvény értelmében a hitelszerződések itt nyilvántartott adatait a szerződések megszűnését követő 1 munkanapon belül törölni kell a KHR-ből. 

Ez alól csak az jelenthet kivételt, ha az ügyfél - a jövőbeni pozitív hitelbírálat érdekében - írásban kéri, hogy a rendes törlesztését igazoló adatai a szerződés megszűnését követő 5 évig a KHR-ben maradjanak. Ezt nevezzük pozitív adóslistának. Ez segítheti a következő hitelnyújtót abban, hogy lássa, hogy jó ügyféllel áll szemben. Egy jól fizető adós könnyebben megy át a hitelbírálaton és akár kedvezőbb kamatot is kaphat hitelére. 

Fontos tudni, hogy a pozitív listán szereplő adatokat az 5 éves időtartam alatt az ügyfél kérésére bármikor törölnie kell a BISZ Zrt.-nek. 

Fontos különbség: a negatív listára az előbb említett esetek miatt anélkül is fel lehet kerülni, ha nem adsz engedélyt az adataid tárolására. A pozitív listára viszont csak akkor, ha ezt megtetted és persze pontosan fizetted a törlesztőrészleteket. 

3. A mulasztások adatbázisa - ha itt vagy, nem biztos, hogy kapsz új hitelt

Amennyiben a hitelt felvevő a kölcsön törlesztésére vonatkozó szerződéses kötelezettségének nem tesz eleget felkerülhet a negatív KHR listára, régebbi nevén BAR-listára. 

Fontos tudni, hogy a negatív KHR listán csak olyan ügyfél adatai lehetnek, akiek a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes minimálbér összegét. További feltétel, hogy a fenti összegű tartozás legalább 90 napon túl fennáll. 

Ehhez a listához az összes pénzintézet hozzáfér annak érdekében, hogy a hiteligénylésnél az összes szereplő státuszát megvizsgálják a KHR-ben. Tehát például, ha hitelt szeretnél felvenni egy banktól, akkor a bank a hitel jóváhagyása előtt információkat kérhet rólad a KHR-ből a hitelképességed megállapításához.

Amennyiben szerepelsz a KHR mulasztási listáján a hitelfelvétel folyamata jelentősen nehezebb lehet, de akár meg is hiúsulhat. A bankok zöme automatikusan elutasítja, hogy  a negatív listán szereplő ügyfeleknek új hitelt adjon. Ha mégis pozitívan ítéli meg a bank az igénylést, akkor várhatóan jóval kedvezőtlenebb feltételekkel nyújt hitelt a “megbízhatatlan” adós számára.

A mulasztások adatbázisában a következő adatokat tartják nyilván rólad

 • A hitel 1. pontban ismertetett szerződéses adatai
 • a mulasztás adatai 
  • a 90 napon túli késedelembe esés időpontja, 
  • az aktuális fennálló és meg nem fizetett tartozás összege,
  • a megfizetett tartozás megszűnésének időpontja (passzív státusz - lásd később)
  • a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja (pl. elengedés, követelés jóváírása)
  • a követelés átruházása, eladásának adatai
  • a bank által indított perre vonatkozó adatok

Hogyan kerül fel valaki a negatív KHR-listára?

Hitelmulasztás

Ez a klasszikus mód, azaz, ha valamely pénzintézettől felvett hiteledet nem törleszted megfelelően, azaz 90 napot meghaladó, a mindenkori minimálbérnél magasabb összegű lejárt tartozásod van.

A hitel összes, adóssal azonos jogú szereplője (kezes, adóstárs) is felkerülhet a KHR-re a zálogkötelezett kivételével, mivel ő csak a felajánlott fedezetével (pl. ingatlan) felel a tartozásért.

A bankok különböző feltételeket támasztanak a KHR-listán szereplőkkel szemben, attól függően, hogy te, mint potenciális adós milyen státusszal rendelkezel:

 1. Aktív státusz

Aktív státuszú vagy, ha 90 napot meghaladó, a mindenkori minimálbérnél magasabb összegű lejárt tartozásod van. Aktív KHR-státusszal egyik pénzintézet sem nyújt hitelt. Addig maradsz aktív, ameddig:

 • a teljes tartozásod ki nem fizeted,
 • vagy a pénzintézet érvényesíti követelését a fedezeten, azaz behajtják a tartozást,
 • a szerződésedet átütemezik (pl. futamidő hosszabbítása, törlesztés módjának megváltoztatása).

A behajthatatlan tartozások (melyeket például a bank már leírt) a leírást követően 5 évig maradnak a rendszerben. 

Az aktív státuszú adatok - amennyiben a tartozás nem szűnt meg - az átadástól számított 10 évig maradnak a KHR-ben és ezen idő alatt felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához a Te hozzájárulásod nélkül is.

2. Passzív státusz

Akkor kerülsz passzív státuszba, ha valamikor aktív státuszú voltál, de tartozásodat kiegyenlítetted, vagy a bank érvényesítette a követelését, esetleg megtörtént a hitelszerződés átütemezése. Ebben a státuszban maximum egy évig maradsz, aztán törölnek a KHR-listáról. Passzív státuszúakat némely bank elfogad zálogkötelezettként, de ilyenkor általában kevesebb hitelt ad és azt is drágábban.

Kártyavisszaélés

Bankkártyával (vagy hitelkártyával) való visszaélés miatt is felkerülhetsz a KHR-re. Ezekben az esetekben nincs aktív vagy passzív státusz. Az elkövető felkerül a KHR-listára és ennek ténye, illetve a felkerülés körülményei a KHR-ben 5 évig nyilván vannak tartva. 

Hamis adatok közlése

Szintén felkerülhetsz a KHR listára, ha bármely pénzügyi termék (bankszámla, hitel, stb.) szerződéskötésénél valótlan adatokat közölsz, hamis vagy hamisított okiratot (pl. bankszámlakivonat) használsz fel. Ebben az esetben sincs aktív vagy passzív státusz. A felkerülés körülményei a KHR-ben 5 évig nyilván vannak tartva.

A KHR és a családtámogatások

A családtámogatási programok első ránézésre eltérően ítélik meg azt, ha mulasztásod miatt rajta vagy a negatív KHR listán. De ez valóban csak első ránézésre tűnik így. Azon termékek esetében, ahol a bank kockázatot fut (hitelt nyújt és nem csak a támogatás bonyolításában, folyósításában vesz részt), ott a negatív listán szereplés általában kizárással jár.

 • A CSOK rendelet nem írja elő a támogatás feltételeként annak ellenőrzését, hogy az igénylő rajta szerepel-e a KHR negatív listáján. E tekintetben tehát a támogatás akár aktív, akár passzív státusz mellett igényelhető. 

Ugyanakkor a CSOK hitel esetében a bank köteles hitelbírálatot végezni, s ezen bizonyosan fennakadnak az aktív negatív státussal rendelkező hiteligénylők. Néhány bank a passzív státusz mellett nem zárja ki a CSOK hitel nyújtását, de ezeknél is a tartozást a CSOK hitelkérelem benyújtásától számítva legalább 6 hónappal már rendezni kell. 

 • A Babaváró igénylésénél egyértelmű előírás, hogy egyik szülő sem szerepelhet aktívan a KHR rendszerben mulasztás miatt. Passzív státusz esetén itt is bankonként eltérő a hozzáállás, de a többség ekkor is elzárkózik. 
 • A lakásfelújítási támogatás igénylése során sem kizáró ok a negatív KHR, így azok is igényelhetik akkor valamilyen mulasztás miatt szerepelnek a rendszerben. A támogatáshoz kapcsolt kamattámogatott hitel igénylése azonban itt sem lehetséges negatív KHR státuszú ügyfélnek igényelnie ezt a hitelt.

Hogyan tudhatod meg, hogy szerepelsz-e a KHR-ben? 

A KHR-státuszodról és a rólad nyilvántartott adatokról, valamint arról, hogy ezeket melyik intézmény adta át, díjmentes lekérdezheted a bankodtól vagy a BISZ Központi Hitelinformációs Zrt.-től. Ezt érdemes már a hitelfelvétel előtt megtenned, hogy ne érjen esetleg kellemetlen meglepetés. 

Írásban kérhetsz - ingyenes - tájékoztatást a bankoktól vagy a KHR-t működtető BISZ Zrt.-től  arról, hogy milyen adatok szerepelnek rólad, melyik pénzügyi vállalkozástól - banktól - származnak a szóban forgó adatok. Arról is tájékoztatást kérhetsz, hogy a hitel adatokat ki, milyen okból és mikor kérdezte le. Ezt a tájékoztatást levélben vagy e-mailen juttatják el hozzád. 

Jó tudni, ha panaszod van!

A KHR lista lekérdezésekor látni fogod, milyen adatok szerepelnek rólad KHR-ben, illetve az is, hogy melyik intézmény adta át ezeket.

Arról is tájékozódhatsz, hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezekhez az adatokhoz.

Ha úgy gondolod, hogy veled kapcsolatos adat jogellenesen került a KHR-be, vagy az adat nem felel meg a valóságnak, kérheted az adat helyesbítését vagy törlését. Ezt a kérelmet az adatot a KHR-be továbbító pénzügyi szervezetnek vagy a BISZ Zrt.-nek nyújthatod be. A vizsgálat eredményeiről az intézmények kötelesek téged tájékoztatni. 

A vizsgálat eredményét annak közlésétől számított 30 napon belül a bíróságon megtámadhatod, illetve személyes adataid felhasználásával kapcsolatban az Adatvédelmi Hatóságot is megkeresheted. Ugyanígy módod van beadványt benyújtani az MNB-hez. 

Ha a KHR-be adatot szolgáltató pénzügyi szervezet kifogásodnak helyt ad, az adat helyesbítéséről vagy törléséről haladéktalanul köteles a BISZ Zrt.-t értesíteni, amely a helyesbítést, illetve a törlést elvégzi.

Mi a helyzet a vállalkozásokkal?

Céges hitelek igénylésekor sok esetben nemcsak magát a vállalkozást vizsgálják meg, hanem annak tulajdonosait is, vagyis, hogy ők, mint természetes személyek, szerepelnek-e a KHR-ben. Ha igen, akkor az legtöbbször kizáró feltétel a vállalkozás hitelhez jutásában. 

A természetes személyek mellett létezik egy vállalkozási alrendszere is a KHR-nek. Ebben a vállalkozási alrendszerben az ügyfelek azonosítása az adószámukból származtatott törzsszám alapján történik. 

A vállalkozások adatbázisa annyiban tér el a lakosságitól, hogy itt minden adatot - azaz pozitív és negatív adatokat egyaránt - kötelezően kezel a nyilvántartás. Ez az adott vállalkozás valamennyi jelenleg élő, valamint elmúlt 5 évben lezárt vállalkozói hitel- vagy hiteljellegű szerződés adatait tartalmazza, amelyet hazai hitelintézettel kötött. A jóváhagyott hiteleket tehát a pénzintézetek rögzítik a KHR-ben attól függetlenül, hogy volt-e fizetési késedelem vagy bármely más probléma. 

Minden vállalkozást az adószám, vállalkozás neve és székhelye által automatikusan generált törzsszám alapján tartják nyilván. A rendszerben pedig a hitelszerződések, késedelmek, fizetésképtelenségek és bankkártya elfogadással kapcsolatos visszaélések adatait tárolják.

chatsimple