Ilyen TB igazolás fogadható el a Babaváró hitelhez

Kárdási Adrienn
Kárdási Adrienn
Olvasási idő: 9 perc

A Babaváró hitel igénylésének számos feltétele van. Ezek közül az egyik legszigorúbb a társadalombiztosítási (TB) jogviszonyra vonatkozó előírás, amelyet a házastársak közül legalább az egyik félnek igazolnia kell. Megfelelő TB igazolás hiányában a Babaváró hitelt nem kaphatjátok meg. Cikkünkben összefoglaljuk a Babaváró TB jogviszonyra vonatkozó követelményeit.

Mit jelent pontosan a TB igazolás?

A társadalombiztosítási (TB) igazolás egy arról szóló dokumentum, hogy biztosítottként jogviszonyban álltok, és a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultságot szerezhettek.

Biztosított lehet az, aki

 • alkalmazott 
 • szövetkezeti tag
 • álláskeresési támogatásban részesülő
 • egyéni vagy társas vállalkozó
 • egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló
 • egyházi személy
 • mezőgazdasági őstermelő
 • kisadózó
 • állami projektértékelő
 • köztársasági elnök házastársa
 • választott tisztségviselő
 • vagy akire az európai közösségi szabályok szerint a magyar TB jogot kell alkalmazni.

Fontos, hogy a társadalombiztosítást keletkeztető jogviszony nem egyenlő az egészségbiztosításra jogosító jogviszonnyal. Azaz nem feltétlenül kaphattok TB igazolást, ha van “TB kártyátok”. Például akik úgy vannak GYES-en, hogy nincs fennálló munkaviszonyuk, nem állnak biztosítotti jogviszonyban. Így részükre TB igazolás nem adható ki (ugyanakkor az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak lehetnek, azaz “TB kártyájuk” vagy “TAJ kártyájuk” érvényes az orvosnál).

Várandós nő ül egy íróasztalnál, kezében a telefonja, előtte laptop és kávé az asztalon.

Hol lehet kérni a TB igazolást?

A hatósági bizonyítvány igénylésére a lakó- vagy tartózkodási helyetek szerinti kormányhivatalnál, illetve e-Papír szolgáltatáson keresztül, továbbá postai úton van lehetőségetek. A postai úton történő beküldéskor az igénylőlaphoz másolatban mellékelnetek kell a szükséges dokumentumokat.

Ugyanakkor a külföldön keletkezett TB jogviszonyt a külföldi hatósági szerv igazolásával (annak hiteles fordításával) lehet igazolni, míg a hallgatói jogviszonyhoz az adott felsőfokú intézménytől kell kérni az igazolást. A diplomás GYED-ről szóló igazolást pedig az ellátást megállapító hatóságtól (egészségbiztosítótól) kell megkérni.

Milyen dokumentumok szükségesek a TB igazolás kormányhivatali  igényléséhez?

A kitöltött igénylőlap mellett az alábbi dokumentumok szükségesek:

 • személyazonosításra alkalmas igazolvány,
 • lakcímkártya,
 • TAJ kártya,

Amennyiben nem a hatósági bizonyítványt igénylő jár el az ügyben, meghatalmazást kell csatolni.

A hatósági bizonyítványt a támogatás igényléséhez a kiállítása napjától számított 30 napig használhatjátok fel. A dokumentum kiállításáért nem kell fizetni. 

A TB jogviszony időtartama a Babaváró hitelhez

A Babaváró hitel igénybevételéhez a házastársak közül legalább az egyik félnek a kölcsönkérelem benyújtásakor legalább 3 éves TB jogviszonyt kell igazolnia.

A 3 éves társadalombiztosítási jogviszonyt akkor tudjátok igazolni (mindketten vagy valamelyikőtök), ha az igazolás igénylésekor legalább 3 éve folyamatosan

 • a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény szerinti biztosítottként szerepeltek. A biztosítottnak minősülő alapjogviszonyokat cikkünk első részében soroltuk fel.
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali képzés keretében hallgatói jogviszonyban álltok.
 • keresőtevékenységetek alapján valamely más állam, vagy nemzetközi szerződés által létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartoztok. Ugyanakkor a hitelkérelem benyújtásakor külföldi TB jogviszonnyal rendelkezők nem jogosultak a Babaváró hitelre, a kölcsönkérelem benyújtása előtt legalább az utolsó 90 napot magyar TB jogviszonnyal kell igazolni.
 • valamelyikőtök gyermekgondozási díjban (GYED) részesül.

A TB jogviszony bizonyos megszakítások esetén is folyamatosnak tekinthető

Folyamatosnak tekinthető a TB jogviszonyotok, ha

 • abban legfeljebb 30 nap megszakítás van
 • ha a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok befejezését követően a következő jogviszony megkezdéséig nincs 6 hónapnál hosszabb megszakítás. Azaz a gyakorlatban a diploma megszerzésétől fél év áll rendelkezésre munkát találni vagy például vállalkozást indítani. 

Ha szünetel a TB jogviszonyod (de nem szűnik meg!), akkor a jogviszony nem szakad meg, még akkor sem, ha 30 napnál hosszabb időszakot ölel fel. Így a TB-jogviszony folyamatossága megmarad, de a szüneteltetés időszaka a csokhoz szükséges jogviszony időtartamába nem számít bele. (Például ha főiskolai hallgatóként a szünetelteted a hallgatói jogviszonyodat, de nem szünteted meg.)

A 3 éves TB jogviszony utolsó időszakára vonatkozó kikötések

Nagyon fontos feltétele a Babaváró igénylésének, hogy a 3 éves TB jogviszonyból a kölcsönkérelem benyújtása előtti 180 napot (külföldről hazaköltözők esetén 90 napot) magyar TB jogviszonnyal kell igazolni.

A jogszabály továbbá azt is meghatározza, hogy a magyar társadalombiztosítási rendszerben csak az alábbi jogviszonyok fogadhatóak el:

 • a munkaviszonyban (ide nem értve a saját jogú nyugdíjasnak minősülő személy által létesített Mt. szerinti munkaviszonyt), közalkalmazotti jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, vendégoktatói vagy külügyi szakmai ösztöndíjas jogviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban álló személy, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, a honvédelmi alkalmazott, az országgyűlési képviselő, a nemzetiségi szószóló, tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik,
 • szövetkezet tagja, aki a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködik, kivéve az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, képzésben részt vevő személy, hallgató tagját – 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói, felnőttképzési jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is -, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagját, valamint a szociális szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tagot 
 • kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó, 
 • kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó, 
 • díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban) személyesen munkát végző személy – a külön törvényben meghatározott- közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével – amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét
 • az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy, kivéve a saját jogú nyugdíjast,
 • a mezőgazdasági őstermelő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év, kivéve az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú tagját, az egyéb jogcímen biztosítottat, a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíjban részesülő személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte
 • a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvényben meghatározottak szerint a főállású kisadózóként bejelentett személy

Közmunkások és szakképzésben tanulók TB jogviszonya

A közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött jogviszonyból maximum 1 év számítható be a Babaváró hitelhez szükséges TB jogviszonyba, akkor is, ha több időt töltöttetek  közfoglalkoztatási jogviszonyban (azaz közmunkásként).

A szakképzésben részt vevő tanulók TB jogviszonya nem elfogadható a Babaváró hitel igénylésének szempontjából.

Gyakran ismételt kérdések

Magam után fizetem a TB-t már több mint 3 éve, kaphatok TB igazolást a Babaváró hitelhez?

Az egészségügyi  szolgáltatási járulék befizetésével csak az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére szerzel jogosultságot. A kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nem biztosítotti jogviszonyban állnak, ezért részükre nem állítható ki olyan igazolás, amelynek bemutatása a Babaváró igénybevételének feltétele.

A munkanélkülin töltött idő beleszámít a 3 éves TB jogviszonyba?

Az az időszak, amikor hivatalosan álláskeresőként voltál regisztrálva, és álláskeresési járadékot (munkanélküli segélyt) kaptál, beleszámíthat a TB jogviszonyodba. Ez nem biztos, hogy azonos a ténylegesen munka nélkül töltött időszakkal. Arra is figyelj, hogy az igénylést megelőző 180 napban már nem lehet a TB  jogviszonyodban a regisztrált álláskeresési időszak, csak előtte.

chatsimple